Politikat

Albuji al

Aktiviteti ynë zhvillohet si Albuji shpk

Së pari:

  • Duke arritur nivelin e cilesise per te plotesuar nevojat dhe pritjet e konsumatoreve
  • Duke rishqyrtuar rregullisht impaktin ne mjedis dhe rreziqet e OHS ne cdo faze te operimit tone,duke percaktuar dhe zbatuar qellimet dhe pritjen tona ne kete drejtim
  • Duke eleminuar rreziqet e shendetit dhe te sigurise ne pune duke marre masa paraprake
  • Duke siguruar trajnim te vazhdueshem te punonjesve tane qe te jene te ndergjegjshem per pergjegjesite e tyre individuale ne lidhje me ambientin dhe OHS>

Së dyti:

  • Duke permirsuar ambientin tone te cilesise dhe performance e oHS
  • Duke qene ne pajtim me ligjet,rregulloret dhe standartet ne lidhje me sigurine e ambientit dhe te shendetit

Së treti:

  • Duke ndermarre nisma per te bere deklerata qe do te punohet ne perputhje me kushtet e percaktuara,sidomos nga menaxhimi I larte nga
  • Per te gjithe keta qellime, pjesemarrja e plote si dhe mbeshtetja e plote e te punesuarve tane eshte esnciale

Për më tepër: